Voetbalvereniging B.N.C.

Finsterwolde

Anno 1940

Hoofdsponsor

Scheemda

Haven Noord Zijde 8

9679 TC Scheemda

Telefoon: 0598 395 216

www.henkpluim.nl

 

Sub Sponsor

Privacyverklaring AVG

 

Voetbal vereniging B.N.C (Bravery-Nova Zembla-Combinatie), gevestigd aan Sportpark de Hardenberg Klinkerweg 135 te Finsterwolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.vvbnc.nl

Sportpark de Hardenberg

Klinkerweg 135 9684 AC

Freddie Nap is de Functionaris Gegevensbescherming van vv B.N.C.  hij is te bereiken via privacy@vvbnc.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

vv B.N.C., verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en plaatsen op de website:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de KNVB Voetbal.nl app aan te maken en lid te worden van onze vereniging en deel te nemen aan openbare (sport)activiteiten, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over uw activiteiten op onze website waar u vrijwilliger aan deel neemt door lidmaatschap te betalen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Vv B.N.C., verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar (waarvoor u zelf in de voetbal.nl app toestemming heeft gegeven.

- foto's van onze (voetbal)activiteiten waarvoor een lidmaatschap met onze vereniging bent aangegaan.

- foto's van alle overige activiteiten waarvoor u zich heeft aangemeld en u voor deze deelname heeft betaald.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@vvbnc.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vv B.N.C. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrieven/informatie over wedstrijden of activiteiten

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Geautomatiseerde besluitvorming

vv B.N.C. neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Vv B.N.C is een voetbalvereniging die haar wedstrijden, tuchtzaken en administratie centraal laat verwerken door de KNVB. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van vv B.N.C tussen zit.

Vv B.N.C gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: KNVB Sportlink (Clubwebsite, Sport Ads, Voetbal.nl app en Website).

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vv B.N.C bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens

Personalia

Adres

Foto's evenementen

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Vv B.N.C deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vv B.N.C blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt vv B.N.C uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

De partijen waar wij gegevens mee uitwisselen zijn: KNVB, Bureau Halt (inzake tuchtzaken), Justitie (bij calamiteiten).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vv B.N.C gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door vv B.N.C en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@vvbnc.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vv B.N.C wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vv B.N.C neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via privacy@vvbnc.nl. Vv B.N.C heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Vv B.N.C haalt haar gegevens voor de website en voetbal.nl app uit een database van de KNVB. De gegevens worden enkel gevisualiseerd (naam en wedstrijdinformatie) maar zijn niet hard-copy aanwezig. De activiteiten van de KNVB worden door Sportlink verzorgd.

 

Beveiligingsmaatregelen

Sportlink is zich als verwerker van persoonsgegevens zeer bewust van de noodzaak tot de beveiliging van de haar toevertrouwde gegevens. Gegevensbeveiliging is steeds een onderwerp bij nieuwe ontwikkelingen en we houden de bestaande situatie regelmatig tegen het licht. Effectieve gegevensbeveiliging is uiteindelijk een optelsom van een veelheid aan factoren. Om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen, nemen wij diverse maatregelen waaronder het volgende:

  • Sportlink host haar systemen bij een gerenommeerde hosting partij die beschikt over toonaangevende security certificeringen zoals ISO27001 en SSAE 16 SOC 2;
  • De systemen van Sportlink worden gehost in een zwaar beveiligde omgeving die slechts voor een beperkt aantal personen toegankelijk is;
  • Communicatie tussen onze omgeving en de buitenwereld verloopt over versleutelde verbindingen (HTTPS, SSH, VPN technieken);
  • Bijzondere informatie, zoals wachtwoorden, wordt versleuteld opgeslagen in onze databases;
  • Administratieve toegang tot onze systemen is uitsluitend mogelijk via een beveiligde verbinding en alleen door die personen die hier daadwerkelijk noodzaak toe hebben;
  • Onze systemen worden steeds tijdig voorzien van beveiligingsupdates.
  • Als u vragen of opmerkingen heeft over onze beveiliging kunt u mailen naar security@sportlink.com of privacy@vvbnc.nl
  •  

> 3 jaar > Nadat uw lidmaatschap is beëindigd.

> 3 jaar > Nadat uw lidmaatschap is beëindigd.

> 3 jaar > Nadat uw lidmaatschap is beëindigd.

voor historie en zolang deze nog enige actualiteit hebben.

Voetbalvereniging BNC

(Bravery - Nova Zembla - Combinatie)

Klinkerweg 135 - 9684 AC Finsterwolde

Tel: 0597-331634

                                                  Email:  secretaris@vvbnc.nl

© 1940 - 2017 v.v. B.N.C

Dit is de officiële website van Voetbalvereniging B.N.C. te Finsterwolde